YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ

    Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği

    Sağlık Bakanlığı :

    Resmi Gazete Tarihi : 28/04/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26506

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzman tabip olanların daha ileri seviyede yapacakları yan dal uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre yan dal uzmanlık eğitimi yapacak uzman tabipleri ve uzmanlık eğitimi verilen kurumları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü ve Ek 5 inci Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

    b) Genel Müdürlük: Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü,

    c) Tüzük: 14/5/2002 tarihli ve 2002/4198 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta Uzmanlık Tüzüğünü,

    ç) Kurum: Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre yan dal uzmanlık eğitimi veren; Bakanlık ve Üniversiteler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile Adli Tıp Kurumunu,

    d) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

    e) Uzmanlık eğitimi: Tüzük hükümlerine göre uzman olabilmek için gereken eğitim ve öğretimi,

    f) Sınav: Yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavını,

    g) Birim: Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Tıp Fakülteleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi ve Adli Tıp Kurumunda, yan dal uzmanlık eğitimi verilen klinik, bilim dalı, servis ve laboratuarları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kadro Tespiti ve Sınavlara İlişkin Esaslar

    Uzmanlık eğitimi kadrolarının tespiti

    Madde 5 - (1) Sınavda, yan dal uzmanlık eğitimine alınacak uzman tabip sayıları, kurumlar tarafından kurumların kapasitesi ve kurumun eğitim imkanları göz önünde bulundurularak ihtiyaca göre tespit edilir.

    Sınavların yapılışı

    Madde 6 - (1) Sınavlar yılda en az iki kez olmak üzere her yıl ÖSYM tarafından yapılır.

    Sınavların ilanı

    Madde 7 - (1) Sınavlar, ÖSYM tarafından kurumun internet sayfası ve yurt genelinde yayın yapan günlük bir gazetede ilan edilir. İlanda, kurumlar itibariyle yan dal eğitimi alınacak birimler, yan dal uzmanlık eğitimine alınacak uzman tabip sayıları, başvurunun yapılacağı yer, başvuru için istenilen belgeler, son başvuru tarihi ile sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilir.

    Sınavlara müracaat

    Madde 8 - (1) Her aday ilan edilen sınavda uzmanı olduğu ana dal bünyesinde olan yan dallar için tercihte bulunarak müracaat eder.

    (2) Adaylar bağlı oldukları ana dal bünyesi içerisinde toplam olarak en fazla on tane birim tercihi yapabilirler.

    Sınava başvuru şartları

    Madde 9 - (1) Yan dal giriş sınavına başvuracaklarda;

    a) Türkiye'de tıp doktorluğu mesleğini yapmaya yetkili olmak,

    b) Sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmak,

    c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,

    ç) Devlet memurluğundan ve kamu görevinden çıkarma cezası almamış olmak,

        d) Devlet memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci Maddesine göre atanmasına engel hali bulunmamak,

        e) İlgili yan dalda yapacağı eğitimle ilgili sağlık engeli bulunmamak,

        şartları aranır.

       (2) Yan dal uzmanlık eğitimine giriş sınavı şartlarını taşımaksızın sınava girenler, sınavda başarılı olsalar bile yan dal uzmanlık eğitimine başlatılmazlar. Bu şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile yan dal uzmanlık eğitimleri sırasında bu şartlardan birini kaybedenlerin eğitimlerine son verilir.

       Yabancı dil başarı belgeleri

       Madde 10 - (1) ÖSYM tarafından yapılacak olan bilim sınavına, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar katılabilir. Yabancı dil belgeleri için, bu belgenin verilmesine esas olan ilgili mevzuatında belirtilen geçerlilik süreleri uygulanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Mesleki Bilim Sınavı

       Mesleki bilim sınavı

       Madde 11 - (1) Mesleki bilim sınavı tek oturum halinde Ankara'da yapılır. Soruları içerik açısından adayın yan dal eğitiminde kendinden beklenen performansı en iyi şekilde sürdürebilmesini mümkün kılacak temel bilgileri değerlendirmek amacıyla yan dalın bağlı olduğu ana dal genel eğitim programı çerçevesinde hazırlanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yerleştirme İşlemleri

       Yan dal uzmanlık eğitimine yerleştirme

       Madde 12 - (1) Merkezi sistemle seçme işlemi, yan dalların kontenjanları, adayların Bilim Sınavı Puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yapılır. Yerleştirme işleminde Bilim Sınavı Puanı 100 üzerinden 50 veya daha yüksek olan adaylar arasından seçme yapılır. Yerleştirmede esas alınacak Bilim Sınavı Puanı 50 den düşük olan adaylar yapılacak yerleştirme işlemine dahil edilmezler. Adaylar, Yan Dal Uzmanlık Bilim Sınavı Puanlarının elverdiği en üst tercihlerine ve kadro kontenjanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilir. Bir uzmanlık dalına seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması halinde, Yabancı Dil Puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde seçimi yapılan uzmanlık yan dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir. Sınav sonucunda alınan puanlar yalnız ilgili sınav dönemi ve müracaat edilen yan dal için geçerlidir. Uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildikten sonra kurum ve dal değişikliği için yeniden yan dal uzmanlık giriş sınavına girenlerin mesleki bilgi puanı %3 oranında düşürülür. Boş kalan kadrolara yerleştirme yedek adaylar arasından aynı usulde yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 15/05/2007- 26523 S.R.G Yön/1.md.)

       Yürürlükten kaldırılan hükümler

       Madde 13 - (1) 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.